Kontratazioak

Printer-friendly version

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en el ANUNCIO DEL CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE “HAURRESKOLA DE URDULIZ” publicado en esta página web se procede a efectuar la oportuna rectificación:

El apartado 2 b) debe quedar redactado de la siguiente forma:

b) Lanak burutzeko epea: Hamar (10) hilabete.

b) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.

El apartado 4 debe quedar redactado de la siguiente forma:

4.—Lizitatzeko oinarrizko aurrekontua
1.974.840,82 euro BEZ barne.

4.—Presupuesto base de licitación
1.974.840,82 euros, IVA incluido.

El apartado 6.1 debe quedar redactado de la siguiente forma:

6.1. Kontratistaren sailkapena:
Taldea: C, azpitaldea:3, Kategoria: c.
Taldea: C, azpitaldea: 7, Kategoria: c.
Taldea: C, azpitaldea: 9, Kategoria: c.

6.1. Clasificación del contratista:
Grupo C, subgrupo 3, Categoría: c.
Grupo: C, Subgrupo 7, Categoría: c.
Grupo: C, Subgrupo: 9, Categoría: c.
-o-o-o-

CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE URDULIZ.

Don Iñaki Gabirel Zamalloa Urgoiti, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Urduliz certifica que el presente anuncio, pliego y proyecto se ha publicado en el perfil del contratante de la página web www.urduliz.net con fecha 10/06/2009.

ANUNCIO DEL CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE URDULIZ. (PDF - 105 Ks.)

Huella: 2d1a43f6043929c31743447b738080370487e501

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE URDULIZ, PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO POR CONCURSO.  (PDF - 235 Ks.)

Huella:  9a03252a9bbbb752ea09aae6dd6854419eb53564

PROYECTO DE EJECUCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN ATXARTE, URDULIZ.   (ZIP - 9,9 Mbs.)

Huella: c8482e8a164a223bcb529fe9338e499229625447

-o-o-o-

CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE “HAURRESKOLA DE URDULIZ”

Don Iñaki Gabirel Zamalloa Urgoiti, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Urduliz certifica que el presente anuncio y pliego se ha publicado en el perfil del contratante de la página web www.urduliz.net con fecha 10/06/2009.

ANUNCIO DEL CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE “HAURRESKOLA DE URDULIZ”  (PDF - 105 Ks.)

Huella: 3e1451484119eb4901e8c4143fd4f7fe88d71efa

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE “HAURRESKOLA DE URDULIZ”, PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO POR CONCURSO.   (PDF - 208 Ks.)

Huella: 2110db476de04ffb20b14a50147c3c766b47e04d

-o-o-o-

SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE URDULIZ

Don Iñaki Gabirel Zamalloa Urgoiti, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Urduliz certifica que el presente anuncio y pliego se ha publicado en el perfil del contratante de la página web www.urduliz.net con fecha 10/06/2009.

ANUNCIO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE URDULIZ. (PDF - 105 Ks.)

Huella: e4842d6bed54266b4b48c29ca88c4358a84ad3a1

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN, POR  PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE URDULIZ. (PDF - 168 Ks.)

Huella: a0533b2fd33bdd1e51cace3a3f391bd6e571aa53

-o-o-o-

CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES ÁREA 20 LABETXE.
 

Urdulizko Udaleko idazkari-kontuhartzaile Iñaki Gabirel Zamalloa Urgoiti jaunak egiaztatzen du iragarki hau, 2009/04/15ean, argitara eman dela www.urduliz.net web orriaren kontratatzailearen profilean.

ANUNCIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES ÁREA 20 LABETXE. (PDF - 105Kb)
Huella: 2b0f313390aa297a8a6d6127e4edb25daf337098

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PABELLON DE SERVICIOS MUNICIPALES AREA 20 LABETXE URDULIZ, PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO POR CONCURSO.  (PDF - 230 Kb)
Huella: e14eac8d37aee3479b85aa81cbd9c4ded50dd28f

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (ZIP - 30 MB.)
Huella: 7fab2b59173c9afb911c874c59415c7c16b3e1bd

-o-o-o-

 

CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA CONEXIÓN ELORTZA DE URDULIZ.

PRESUPUESTOS Y MEDICIONES. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. (PDF - 139 Kb.)

Huella: b46465e71382f47eb99a0c32568857e21497118b

-o-o-o-

 

CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA CONEXIÓN ELORTZA DE URDULIZ.

Don Iñaki Gabirel Zamalloa Urgoiti, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Urduliz certifica que el presente anuncio se ha publicado en el perfil del contratante de la página web www.urduliz.net con fecha 25/02/2009.

ANUNCIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA CONEXIÓN ELORTZA DE URDULIZ. (PDF - 106Kb)
Huella: 651dea0048b91d7900f15bd77cb632c7c217b6ff

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE OBRA DE ROTONDA DE ELORTZA URDULIZ, PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO POR CONCURSO. (PDF - 235 Kb)
Huella: 58d524681e667604f19267f8d1508c0daeae8571

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (ZIP - 19,7 MB.)
Huella: 928a01ce1e10f8b3098db2b54277d347cc35778f

-o-o-o-

 

Aisialdi-gunearen artadia egokitzeko obrak.

Urdulizko Udaleko idazkari-kontuhartzaile Iñaki Gabirel Zamalloa Urgoiti jaunak egiaztatzen du iragarki hau, 2008/10/17ean, argitara eman dela www.urduliz.net web orriaren kontratatzailearen profilean.

1. Erakunde kontratatzailea: Urdulizko Udala.
2. Kontratuaren xedea:
a) Xedea: Aisialdi-gunearen artadia egokitzeko obrak.
b) Lanak burutzeko epea: bi (2) hilabete.
3. Izapidea, prozedura eta esleitzeko modua:
a) Izapidea: presakoa
b) Prozedura: Negoziazio bidezko jardunbidea.
c) Modua: Lehiaketa.
4. Lizitatzeko oinarrizko aurrekontua: 328.289,78 euro.
5. Kontratistaren sailkapena:
G taldea, 6. azpitaldea, C kategoria.
K taldea, 5. azpitaldea, A kategoria.
6. Agiriak eta informazioa eskuratzeko:
a) Non: Urdulizko Udalan
b) Helbidea: www.urduliz.net.
c) Epea: lehiaketa honen iragarkia www.urduliz.net web orrian argitaratu eta hurrengo egunetik proposamenak aurkezteko epea bukatu arte.
7.  Parte hartzeko eskaintzen edo eskaeren aurkezpena.
a) Eskaeren epea: egutegiko bost (5) egun, iragarkia argitaratuko den hurrengo egunetik hasita.
b) Parte hartzeko eskaintzaren epea: zortzi (8) egun, gonbidapena bidalitako den hurrengo egunetik hasita.
c) Lekua: Urdulizko Udalaren Idazkaritzan, pleguek zehaztutakoaren arabera.
8- Proposamenak zabaltzea: proposamenak aurkezteko epea bukatzen den egunaren ondoko 12:00etan irekiko dira  pleguak, Udaletxeko Batzar Aretoan.
9- Bestelako informazioak: esleipena egiteko erabiliko diren irizpideak Administrazio Hitzarkin Berezien eta Agindu Teknikoen Pleguetan ageri dira.
10- Iragarki gastuak: esleipen hartzailearen kontura.

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE ENCINAR ZONA DE OCIO GOENALDE. (PDF -96Ks.)

HUELLA SHA1: 46ca6daa2e9113aa3e800fcffb1a253eb3f632c7

PROYECTO DE URBANIZACION. ACONDICIONAMIENTO DE ENCINAR. ZONA DE OCIO GOENALDE. (PDF -13,3 Mb.)

HUELLA SHA1: 659b88325cafc1da43534db406d6c13ac4ae6bd7

o-o-o-